Statuten

De doedelzakband van Noord Nederland, Fryslan, Leeuwarden

Statuten van de Graham Lowlanders Pipes and Drums

Kleding |  Repertoire | Smoelenboek | Statuten | Huishoudelijk Reglement | Agenda

Doorlopende tekst van de statuten van de te Leeuwarden gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: The Graham Lowlanders Pipes and Drums
Voornoemde vereniging werd opgericht bij akte op 19 oktober negentienhonderd negenenzeventig verleden voor de destijds te Leeuwarden gevestigde notaris W. Goinga.
De statuten werden laatstelijk partieel gewijzigd bij akte de dato zes februari tweeduizend acht verleden voor de te Drachten gevestigde notaris mr. H.Ph. Breuker, en luiden thans in hun geheel als volgt.

Statuten

Naam en zetel:
Artikel 1:
De naam van de vereniging is: The Graham Lowlanders Pipes and Drums.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden

Doel en middelen:
Artikel 2:
De vereniging stelt zich ten doel de bevordering en de beoefening van de instrumentale muziek en het aangepast voortzetten van de hieraan verbonden folkloristische gebruiken.
Zij tracht dit doel te verwezenlijken langs wettige weg en wel door het houden van repetities, het geven van uitvoeringen en voorts door alle andere wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn.

Geldmiddelen:
Artikel 3:
1. De geldmiddelen der vereniging worden op wettige wijze verkregen uit contributies, giften, subsidies, erfstellingen, legaten en leningen alsmede andere haar rechtmatig toekomende baten.
2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur.

Leden:
Artikel 4:
Leden der vereniging zijn allen, die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten
Het bestuur beslist binnen een maand over de toelating. Bij weigering staat de belanghebbende beroep open op de algemene vergadering, welke daarop in haar eerstvolgende vergadering uitspraak doet.

Artikel 5:
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. indien het lid lid wordt van een andere muziekvereniging met een soortgelijk doel;
c. door opzegging door het lid;
d. door opzegging namens de vereniging;
e. door ontzetting.
Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris.
Deze kennisgeving dient vier weken voor het einde van het boekjaar in het bezit te zijn van de secretaris.
2. Opzegging namens de vereniging vindt plaats wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur.
3. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat de betrokkene ten spoedigste schriftelijk op de hoogte stelt van het besluit onder opgave van redenen. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving kan de betrokkene in beroep gaan bij de commissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse geldelijke bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

Artikel 6:
1. Hij, die ophoudt lid van de vereniging te zijn, verliest alle rechten die aan het lidmaatschap zijn verbonden. De door de vereniging in bruikleen gegeven eigendommen van de vereniging moeten binnen twee weken na het einde van het lidmaatschap bij een van de daarvoor aangewezen leden worden ingeleverd.
2. Hij, die na beëindiging van het lidmaatschap de eigendommen der vereniging niet ongeschonden overdraagt aan het bestuur van de vereniging, is gehouden de kosten die de vereniging dient te maken om haar eigendommen in de oorspronkelijke toestand te doen herstellen, volledig te vergoeden.

Bestuur:
Artikel 7:
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie leden onder wie een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuursleden worden uit de leden benoemd in de algemene vergadering bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 8:
1. Jaarlijks treden tenminste twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
2. Voor iedere vacerende bestuursplaats stelt het bestuur een kandidaat.
3. De leden kunnen een tegenkandidaat stellen.
Zij dienen daartoe de naam van deze tegenkandidaat schriftelijk aan de secretaris bekend te maken. Bedoeld schrijven dient te zijn ondertekend door drie stemgerechtigde leden en moet de secretaris tenminste veertien dagen voor de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden hebben bereikt.

Artikel 9:
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.

Artikel 10:.
1. De voorzitter, secretaris en penningmeester tezamen vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
2. Het bestuur is belast met het beheren van de eigendommen van de vereniging. Het bestuur is bevoegd, onder goedkeuring van de algemene vergadering, tot het aangaan van leningen ten bedrage van meer dan tweeduizend vijfhonderd euro (€. 2.500, =).

Artikel 11:
De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht.
Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Algemene vergadering:
Artikel 12:
1. Jaarlijks zal zo mogelijk in de maand februari, doch uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, dat samenvalt met het kalenderjaar, een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
2. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
a. bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering.
b. jaarverslag van de secretaris.
c. behandeling en vaststelling van de jaarstukken.
d. vaststelling van de contributies.
e. vaststelling van de begroting.
f. voorziening in vacatures.
g. rondvraag
3. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4.a. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid.
5.a. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste vier weken, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
b. De bijeenroeping geschiedt in het clubblad of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door middel van een advertentie in tenminste een, ter plaatse waar de vereniging haar zetel heeft, veelgelezen dagblad. Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt in de advertentie.

Toegang en besluitvorming algemene vergadering:
Artikel 13:
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden voorzover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst.
2.a. Alleen de leden die bij de aanvang van het boekjaar de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder een stem uit.
b. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
3.a. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
b. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:
1. blanco zijn;
2. zijn ondertekend;
3. onleesbaar zijn;
4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
5. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is.
4.a. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
b. Ingeval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.
5.a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden.
Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.
b. Heeft slechts een persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen hem en degene die het op een na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meerdere personen die het op een na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming.
c. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft dan is het voorstel verworpen.
7.a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Huishoudelijk reglement:
Artikel 14:
De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, dat geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met deze statuten.

Statutenwijziging:
Artikel 15:
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
2. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering is gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen:
a. voor wat betreft de artikelen 1 en 2: met algemene stemmen. In die vergadering moeten allen leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin drie/vierde van het totale aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij een oproeping voor een nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen. De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering gehouden;
b. voor wat betreft de overige artikelen van de statuten: met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. In die vergadering moet ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij de oproeping voor de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering gehouden.
4. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is vastgelegd. De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn gezamenlijk bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.

Ontbinding en vereffening:
Artikel 16:
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal stemgerechtigde leden met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.
3. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
5. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden”in liquidatie”.

Slotbepaling:
Artikel 17:.
In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijke reglement niet voorzien, alsmede bij twijfel omtrent de uitleg van enige bepaling ervan, beslist het bestuur.

Bekendheid en slot
Waar in deze akte is vermeld ongehuwd of niet gehuwd geweest is daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest.

Drachten, 11 februari 2008

Terug naar de hoofdpagina