Huishoudelijk Reglement

De doedelzakband van Noord Nederland, Fryslan, Leeuwarden

Het huishoudelijk reglement van de Graham Lowlanders Pipes and Drums

KledingRepertoire | Smoelenboek | Statuten | Huishoudelijk Reglement | Agenda

1      Huishoudelijk reglement

1.1      Naam
De naam van de vereniging is: *THE GRAHAM LOWLANDERS PIPES AND DRUMS*

1.2      Verwijzing naar de statuten
Zoals elke vereniging heeft ook onze vereniging Statuten die zijn opgesteld toen de vereniging werd opgericht. Het Huishoudelijk Reglement vormt hierop een praktische aanvulling. Het geeft aan op welke wijze de vereniging de doelstelling van artikel 2 probeert te verwezenlijken. Opgemerkt moet worden dat alleen de Statuten rechtsgeldig zijn. Het Huishoudelijk Reglement mag dan ook geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de Statuten.
Ieder lid ontvangt een exemplaar van de Statuten en van hem/haar wordt verwacht dat hij/zij daarmee instemt. Ook krijgt ieder lid een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement.
In die gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

1.3      Leden
De leden van de vereniging kunnen worden onderverdeeld in spelende leden, donateurs en ereleden.

*Spelende leden*
In de statuten is een en ander vastgelegd over de rechten en plichten van de leden. Spelende leden hebben stemrecht en betalen een contributie. De contributiebedragen worden indien nodig op de algemene ledenvergadering vastgesteld en aangepast.
Bij een contributieachterstand van drie maanden of meer wordt in overleg met de penningmeester naar een oplossing gezocht.

*Donateurs*
De donateurs steunen de vereniging met een vaste jaarlijkse bijdrage. De hoogte van het minimum bedrag wordt op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

*Ereleden*
Leden die zich in het bijzonder hebben onderscheiden door het werk dat zij voor de band hebben gedaan, kunnen door het bestuur tot erelid worden benoemd. Ereleden betalen geen contributie en hebben geen stemrecht. Wel hebben zij het recht om geïnformeerd te worden over de gang van zaken via de nieuwsbrief.

*Nieuwe leden/leerlingen*
De minimum leeftijd voor nieuwe leerlingen is gesteld op 12 jaar. Voor het meespelen in de bandformatie geldt een minimum leeftijd van 14 jaar. Als men lid wordt dan krijgt men zo spoedig mogelijk de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de secretaris. Leden die de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement niet meer hebben, kunnen zich ook bij de secretaris melden.

1.4      Gedragsregels
Voor een goede gang van zaken hanteren we in de band enkele gedragscodes.

*Algemeen*
Tijdens de repetities moeten de instructies van de muzikale leiding worden opgevolgd. Van alle leden wordt verwacht dat zij de repetities zoveel als mogelijk zullen bijwonen. Bij verhindering moet men zich tijdig afmelden.

*Tijdens optredens*
Tijdens optredens moet iedereen zich op een juiste manier gedragen. Bij misdraging kun je daar op worden aangesproken. Als de organisatie ons als lid om nadere gegevens vraagt, verwijzen wij de organisatie naar de bandmanager
Tijdens het spelen bepaalt de Pipe Major wat er gebeurt, maar de eindverantwoording voor het optreden ligt te allen tijde bij het bestuur.
In voorkomende gevallen beslist het bestuur of er alcohol kan worden genomen.

*Afzeggen voor een optreden*
Voor een optreden kan met een goede reden afgezegd worden bij degene die het optreden organisatorisch regelt binnen de band.
Wanneer een lid zich heeft opgegeven voor een optreden betekent een afzegging dat het optreden mogelijk niet door kan gaan. Dit kan ons een claim van de organisatie opleveren.

*Introducés*
Wanneer er met auto’s/busjes of een touringcar naar een optreden wordt gereisd, kunnen er eventueel introducees meegaan. Het aantal introducees wordt (en eventuele nadere voorwaarden worden) worden bepaald door de bandmanager. Van de introducees kan worden verwacht dat zij deelnemen in taken voor de begeleiding van de band. Introducees moeten worden aangemeld bij de bandmanager.

*Reiskosten*
Voor de optredens met eigen vervoer worden reiskosten verstrekt. De vergoeding voor de reiskosten worden elk jaar op de Algemene Vergadering vastgesteld.

1.5      Uniformen en instrumenten
Het uniform moet gedragen worden zoals op dat moment wordt bepaald door de Pipe Major. De keuze voor Full- of Summer- dress ligt bij de Pipe Major. Omdat de keuze hiervoor niet altijd van te voren is te maken, moet ieder lid bij elk optreden het volledige uniform meenemen, tenzij van te voren de keuze al is gemaakt.
Het uniform en het instrument krijgen de leden in bruikleen van de band. De leden moeten zowel het uniform als het instrument in goede staat houden en daar zuinig op zijn.
Foto’s van optredens van de band mogen pas op de sociale media worden geplaatst na toestemming van het bestuur.
Het uniform, de reiskleding en het instrument mogen alleen worden gedragen/gebruikt bij de bandoptredens. Bij privé optredens is hiervoor de toestemming van het bestuur nodig. Van de leden wordt verwacht dat zij voor een optreden controleren of het uniform compleet is. Dit geldt ook voor het instrument.

*Verlies van uniformonderdelen*
Het uniform van de band krijgen de leden in bruikleen. Beschadigingen en/of verlies van uniform(delen) en/of instrument(delen) moeten worden gemeld bij de penningmeester.

*Uniform, instrument en hulpmiddelen inleveren bij verlaten van de band*
Bij het verlaten van de band moeten alle ter beschikking gestelde uniformonderdelen, instrumenten en andere materialen schoon, heel en compleet worden ingeleverd.